Datum: 23-11-2017 - 02:56

Subcategorieën

BlikOp Nederland is een organisatie die lokaal de inwoners wil voorzien van alle informatie die zich afspeelt in hun eigen gemeente en/of woonplaats. Dit gebeurt door het vermelden van o.a. het laatste lokale nieuws, het tonen van de activiteiten agenda, bedrijfs-presentaties, fotoreportages en nog veel meer. Kortom een uniek 'Marketing Concept'.

Het doel van BlikOp Nederland is om deze berichtgeving voor zoveel mogelijk regio's te realiseren. Op deze manier kunnen inwoners van gemeenten alle informatie vinden in zijn of haar gemeente. Dit kunnen wij echter niet alleen! Daarom zijn we op zoek naar startende ondernemers of zelfstandig ondernemers die het leuk vinden om te werken in vooral hun eigen gemeente.

Voor meer informatie kunt contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

U kunt ons uw geboortekaartje/foto van uw pasgeborene of aankondiging van een huwelijksjubileum toesturen. Maar ook een overlijdensbericht kunt u laten plaatsen, klik hier voor deze pagina. De website van Blik Op Weststellingwerf wordt dagelijks aangepast, dus op het gewenste moment plaatsen we uw bericht. Het bericht blijft enige tijd op de website staan, maar wordt altijd verwijderd als u dat wenst. Een familiebericht plaatsen voor particulieren is kosteloos. Deze nieuwswebsite trekt duizenden bezoekers per dag en is dus een prima medium om uw familiebericht kenbaar te maken aan Weststellingwerf.

U kunt uw foto of kaart aanleveren in het formaat van minimaal 
1000x800 en mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Klik op de foto/kaart voor een vergroting.

 

 

Klik op de foto/kaart voor een vergroting.
 

 

maandag 03 juli 2017 14:49

Familieberichten (rouwbericht)

Geschreven door


U kunt ons uw geboortekaartje/foto van uw pasgeborene of aankondiging van een huwelijksjubileum toesturen, klik hier voor deze pagina. Maar ook een overlijdensbericht kunt u laten plaatsen. De website van Blik Op Weststellingwerf wordt dagelijks aangepast, dus op het gewenste moment plaatsen we uw bericht. Het bericht blijft enige tijd op de website staan, maar wordt altijd verwijderd als u dat wenst. Een familiebericht plaatsen voor particulieren is kosteloos. Deze nieuwswebsite trekt duizenden bezoekers per dag en is dus een prima medium om uw familiebericht kenbaar te maken aan Weststellingwerf.

U kunt uw foto of kaart aanleveren in het formaat van minimaal 
1000x800 en mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Klik op de foto/kaart voor een vergroting.
 
 

Klik op de foto/kaart voor een vergroting.
 
 

maandag 07 december 2015 11:17

Woning te koop!

Geschreven door


Uw woning staat al een tijd te koop? of u wilt uw woning snel onder de aandacht van een groot publiek brengen? Dan is dit uw kans. De website van BOW begint met de rubriek de woning van de week. De unieke mogelijkheid uw woning snel onder de aandacht te brengen bij een groot publiek.

U kunt uw Woningpresentatie aanleveren via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Deze wordt dan een week lang voor u gepromoot in de rubriek Woning van de Week. Op woensdag zal uw woning als persbericht onder de aandacht worden gebracht waarna het een week lang te zien is in de rubriek Woning van de Week. U kunt naast foto's ook video's toe laten voegen. De kosten voor een presentatie van 1 week bedragen 65,- euro ex. btw..

dinsdag 03 maart 2015 14:39

Gouden Koffer Wolvega 2015

Geschreven door

 

Vanaf 15 maart staat Wolvega ruim een week lang in het teken van de jacht op de Gouden Koffer! Deze koffer worden ergens in Wolvega of omgeving verstopt en zal een inhoud ter waarde van 250,- euro hebben. Iedereen is uitgenodigd om naar de koffer te gaan zoeken.

-Hoe kan je de koffer vinden?-

Elke dag 15 tm 21 maart worden er op deze website aanwijzingen weg gegeven. Deze aanwijzingen leiden je naar de vindplaats van de gouden koffer. De aanwijzingen vindt je elke dag in het nieuws. Daarnaast worden er letters opgehangen in de deelnemende winkels. In welke winkels de letters te vinden zijn wordt ook hier op BlikopWeststellingwerf in het menu nieuws vermeld. Verzamel de letters en schrijf hierbij op in welke winkel je welke letter vond. Op zaterdag 21 maart wordt de volgorde van de letters vrij gegeven. Het is daarbij belangrijk dat je weet waar je welke letter gevonden hebt.

-Waar ligt de Koffer?-
Dat is natuurlijk de grote vraag! Hij ligt in Wolvega of in 1 van de omliggende dorpen binnen een straal van 4 km rondom Wolvega (en wél in de gemeente Weststellingwerf). De koffer ligt op openbaar terrein. Zoek dus niet op privéterreinen of in de tuinen van bewoners. Zoek ook niet op plaatsen als monumentale gebouwen of op begraafplaatsen. De Gouden Koffer kan wel in een deelnemende winkel liggen, maar altijd op een plaats die voor iedereen toegankelijk is. Houd de aanwijzingen die dagelijks gegeven worden goed in de gaten en baseer je zoektocht hierop. Alleen op die manier kan je gericht zoeken en je kansen vergroten.
.

-Wat doe je als je de koffer vindt?-
In de koffer vindt je een kaartje met daarop een telefoonnummer. Bel dit telefoonnummer en geef je gegevens door. Hiermee ben jij de officiële winnaar van de Gouden Koffer.

-De deelnemende bedrijven--

De Gouden Koffer actie wordt georganiseerd door het team van BlikopWeststellingwerf en mogelijk gemaakt door de onderstaande deelnemende bedrijven.
.
De Jong Optiek
Gastrovino Otten
K&M mode
Frans Autoglans
Drukkerij VeWo Offset
Trimsalon Erica Noordwolde
Optie1 #
DA Drogisterij Sleijt
Organisatiebureau Thomas09
Uitvaartverzorging Kiers
Moes Bedden
Riksma Woonmode
Verloskundigenpraktijk Weststellingwerf

De Jong Optiek

Gastrovino Otten

K&M mode

Frans Autoglans

Drukkerij VeWo Offset

Trimsalon Erica Noordwolde

Optie1 #

DA Drogisterij Sleijt

Organisatiebureau Thomas09

Uitvaartverzorging Kiers

Moes Bedden

Riksma Woonmode

Verloskundigenpraktijk Weststellingwerf

maandag 20 augustus 2012 19:27

Uw aanmelding is verzonden

Geschreven door


U wordt op 14 september op de door u gekozen tijd verwacht bij Gasterij het Builtje, Boijlerweg 81, 8392 NC BOIJL.
Tel: 0561 851273

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Opdrachtnemer:     * ( BlikOp )
Opdrachtgever:     * (de wederpartij van opdrachtnemer)
Opdracht:         * (de in onderling overleg tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.)

Artikel 2  Algemeen
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door opdrachtnemer zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Indien een of meerdere van de  bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3  Offertes
1. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.
2. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes  zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking
De opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.Artikel 5 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij
1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
2. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal dit in overleg met de opdrachtgever doen.
Opdrachtnemer verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.
3. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever is aangegaan.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 6 Wijziging van de opdracht, meerwerk
1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.
Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De opdrachtnemer is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen.  
2. In afwijking van lid 1 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De opdracht tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
Artikel 8 Tarieven
1. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het tarief van de opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van een uurtarief.
2. In het tarief van opdrachtnemer is inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Voor alle offertes geldt dat alleen de werkelijk bestede tijd in rekening wordt gebracht.
3. Bedragen zijn exclusief BTW.
4. Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een uurtarief overeenkomt, is de opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit  tarief.
5. Opdrachtnemer heeft het recht om -zonder voorafgaande schriftelijke mededeling- per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.
6. Opdrachtnemer is in geval van prijsstijging, buiten de inflatie, gerechtigd de prijzen te verhogen. De opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
7. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief op grond van lid 6 schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
8. Indien opdrachtgever de door opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen twee weken na de bedoelde kennisgeving de opdracht schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden
1. Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en opdrachtnemer anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Na de vervaldatum is de opdrachtgever in gebreke en heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen.  De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.
3. Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling is geschiedt.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
5. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Artikel 10 Afsluiting opdracht
De opdracht is in financiële zin afgesloten indien de afrekening door opdrachtnemer is goedgekeurd. Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer, totdat deze door opdrachtgever zijn betaald.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten opdrachten is nagekomen.
2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Door opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
6. Voor het geval dat opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 12 Onderzoek, reclames en klachten
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum, doch uiterlijk binnen drie weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.Artikel 13 Opzegging
1. Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst blijven de financiële afspraken van kracht zoals afgesproken in de eerder gesloten overeenkomst.
2. Voortijdige beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk bevestigt te worden.
3. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever zal opdrachtnemer desgevraagd en in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding    
1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:
- Opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt.
- Na het sluiten van de opdracht opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht.
4. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien opdrachtnemer aan opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde op diens schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 16 Aansprakelijkheid
1. Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.
2. De opdrachtnemer niet aansprakelijk voor foutieve vermeldingen op haar website, de opdrachtgever dient dit zelf te controleren en te laten aanpassen.  
3. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.
Artikel 17 Vrijwaringen
1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
2. Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 18  Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de opdracht zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 19 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de  partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 20 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 21 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van opdrachtgever.
3. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. ten behoeve van de opdrachtgever, zijn te gebruiken door de opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 22 Geschillen
1. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerst instantie op te lossen, volgens het Nederlands Recht.
2. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen, zal dat geschil worden beslecht door een bevoegde rechter.

Artikel 23 Toepasselijk recht
Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.


dinsdag 24 april 2012 22:39

Zwembad De Steense

Geschreven door

Zwembad De Steense

Het overdekte zwembad De Steense te Wolvega maakt deel uit van het voor Friesland unieke sportcomplex De Steense, waarin tevens twee sporthallen, een kantine en een ruime parkeergelegenheid zijn verenigd. De accommodatie is zeer geschikt voor verenigingen, personeelsverenigingen, buurtverenigingen enzovoort om toernooien of andere activiteiten te organiseren.Het zwembad, dat bestaat uit een 25 meter bad en een kleuterbad, is aangepast voor gehandicapten. Met ingang van september 2008 wordt het water gedesinfecteerd door middel van een zoutelectrolyse-installatie. De voordelen hiervan zijn, dat een nog betere waterkwaliteit dan voorheen kan worden gegarandeerd, er minder hinder wordt veroorzaakt door chloorlucht en oog- en slijmvliesirritatie wordt voorkomen. Ook zullen personen met buisjes in de oren minder problemen ondervinden en zullen cara-patiënten zich duidelijk beter voelen. Daarnaast zijn er minder arbeidsrisico's in de machinekamer en behoeft geen transport en overslag van gevaarlijke stoffen meer plaats te vinden. Daarnaast beschikt het zwembad over diverse faciliteiten zoals spelmateriaal, een glijbaan, kleding-  en opbergkluisjes, luie trap, speel- en ligweide met speelattributen en een restaurant en terras met uitzicht op het zwembad en de sporthal.

 

Activiteiten
Zwembad de Steense biedt verschillende activiteiten voor verschillende doelgroepen:

Recreatief zwemmen (vanaf 18 jaar)
Wilt u zelf uw zwemslagen, tempo en tijdstip bepalen dan kan dit tijdens het recreatief zwemmen. De voordelen  van het recreatief zwemmen zijn:

 

 • het bevorderen van een goede gezondheid en conditie;
 • zwemmen op een gunstige tijd;
 • stimulans tot regelmatig zwembadbezoek;
 • sociale contacten;
 • spreiding van het aantal deelnemers;
 • deelname gedurende één periode is mogelijk.

 

Particuliere zwemlessen

 

 

Triatlonzwemmen voor dames en heren
Als u regelmatig in training wilt, uw conditie wilt opvijzelen, uw techniek en prestaties wilt verbeteren, wilt leren omgaan met de verhouding inspanning en rust, eens per 6 weken een test-training wenst, een uur actief bezig wilt zijn en goed wilt worden voorgelicht dan is het triatlonzwemmen voor u een uitgelezen mogelijkheid. Het beoefenen van de triatlonsport is hierbij geen vereiste. Trainingsvormen hierbij zijn: techniek-, circuit-, interval-, duur- (rustig en intensief), sprint-, snelheids- en  krachttraining, training op hartfrequentie en speelse vormen. Twee keer per jaar wordt er een duathlon (zwemmen en lopen)  georganiseerd.

 

Hart in beweging (H.I.B.)
Voor (ex) hartpatiënten is de mogelijkheid gecreëerd om onder deskundige leiding deel te nemen aan sport- en spelactiviteiten in het water. Dit bevordert de conditie en het zelfvertrouwen. Er wordt met materialen en op muziek gewerkt. Het is niet beslist noodzakelijk dat u kunt zwemmen. Het is uiteraard wel van belang, dat u uw specialist of huisarts om advies vraagt.

 

Fifty-fit
Senioren krijgen de gelegenheid om met elkaar te zwemmen op onderstaande middagen, waarbij de kans wordt geboden om vriendschap met het water en leeftijdgenoten te sluiten. Het programma is speciaal afgestemd op de "senior". Er is deskundige leiding aanwezig, die de les op een prettige, boeiende en gevarieerde wijze presenteert door onder andere "natte" gymnastiek, aquajogging en aquafitness. Vrijblijvend baantjeszwemmen is uiteraard ook mogelijk. Jeugdige zwembadbezoekers worden tijdens dit "beschermde" uurtje niet toegelaten.

 

Zwemmen met baby's
Ook de allerjongsten zijn welkom in ons bad met hun ouder(s) of verzorger(s). Het water is extra verwarmd ( 32 graden) en er zijn aankleedkussens aanwezig. Ook is er voldoende drijf- en spelmateriaal. Dit is een uurtje genieten voor volwassenen en kinderen. De mogelijkheid bestaat om te spelen en te spartelen  met je baby, de baby waterweerstand te laten voelen en vertrouwd te maken met spetterend water  en het trainen van  baby's waterreflex, door onder water te zijn.

 

Zwemmen op discomuziek
Op vrijdagavond krijgt de jonge zwembadbezoeker de mogelijkheid op discomuziek te zwemmen. Ook oudere muziekliefhebbers zijn natuurlijk van harte welkom.


Zwemmen voor gehandicapten
Het zwemmen voor gehandicapten vindt op zaterdag plaats van 12.15 - 13.00 uur. Plaatsing vindt in overleg met het bad personeel plaats.Kinderfeestjes of partijtjes in combinatie met horeca
Tijdens het publiekzwemmen ( zie openingstijden)  bestaat de mogelijkheid  kinderfeestjesof partijtjes in het zwembad te houden. Verenigingen kunnen dit uiteraard ook organiseren.Een speciaal arrangement geeft toegang tot het zwembad, waarbij de gasten een glas limonade, een portie patat en een ijsje krijgenAquasport
Als u pittig wilt bewegen op muziek en ritme, dan kunt u in het zwembad De Steense als "nat fitnesscentrum" terecht voor aquajogging, aquafitness of aquarobics. Een les bestaat uit een combinatie van genoemde aquasporten:Aquajogging is eigenlijk lopen in diep water. Met behulp van een drijfgordel om de middel, blijft het hoofd moeiteloos boven water. Aquafitness is bijzonder veelzijdig. In diep en ondiep water worden alle spieren getraind door een reeks van speciale aquafitness-oefeningen. Ze worden uitgevoerd met en zonder fitnessmateriaal. Aquarobics is bijzonder, omdat muziek wordt gebruikt om de oefeningen te ondersteunen. De combinatie van bewegen, ritme en melodie is leuk en stimulerend.Aquasport is bestemd voor:  iedereen die aan de algehele conditie wil werken, sporters met sportblessures, mensen met rugklachten en dergelijke, ouderen. Het is wel van belang, dat u uw huisarts om advies vraagt.Waarom aquasport ? omdat het calorieverbruik  40% hoger is dan op het droge, de conditie op peil kan worden gehouden onder andere bij blessures, 30 minuten aqua-jogging gelijk staat aan 1,5 uur sporten op het droge,het een goed gestroomlijnd lichaam bevordert.Waterkwaliteit, veiligheid en hygiene
Samen met het personeel streeft het gemeentebestuur naar het optimaliseren van de veiligheid en de hygiëne in het zwembad. Het zwemwater, dat  wordt verwarmd  tot 29 graden, wordt maandelijks gecontroleerd door een laboratorium. Het badpersoneel controleert de waterkwaliteit driemaal per dag. Dankzij de technische installatie van het bad kan ruimschoots worden voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen van het water. Daarnaast wordt gewerkt met een Toezichtsplan en zijn de personeelsleden in het bezit van E.H.B.O-, Bedrijfshulpverlenings- en Reanimatiecertificaten. Tevens is er een AED apparaat in het sportcomplex aanwezig.

Aanmelden voor zwemlessen en overige activiteiten
Door het aanmeldingsformulier te downloaden en in te vullen kunt u zich aanmelden voor de zwemlessen en andere activiteiten. Het ingevulde formulier kunt u sturen naar de gemeente Weststellingwerf, postbus 60, 8470 AB Wolvega. 

Meer informatie?
Neem voor meer informatie contact op met zwembad De Steense, Deken Vaasstraat 15, 8472 AA Wolvega. Telefoonnummer: 0561-613898, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bron: Gemeente Weststellingwerf

dinsdag 24 april 2012 22:23

Zwembaden

Geschreven door

 

 

Zwembaden Weststellingwerf

In de gemeente zijn diverse mogelijkheden om te zwemmen. De gemeentelijke zwembaden bevinden zich in Noordwolde (openlucht) en Wolvega (overdekt) hier worden ook zwemlessen en diverse andere activiteiten aangeboden.

Noordwolde
Openluchtzwembad De Dobbe
Elsweg 4 te Noordwolde Tel. 0561-432002
Postadres: Postbus 60, 8470 AB Wolvega
Wolvega
Overdekt zwembad De Steense
Deken Vaasstraat 15
Tel. 0561-613898
Postadres: Postbus 60, 8470 AB Wolvega
dinsdag 24 april 2012 21:49

Zwembad De Dobbe

Geschreven door

 

Zwembad De Dobbe

In Noordwolde exploiteert de gemeente het openluchtzwembad De Dobbe, dat aan de rand van Noordwolde is gelegen in het schitterende  recreatiegebied Spokedam met sportvelden, tennisbanen, camping, bungalowpark  en een recreatieplas.Het zwembad is het centrum van sportieve recreatie en heeft drie baden, namelijk:
- een kleuterbad met een eigen speelweide;
- een instructiebad met een kleine glijbaan;
- een 50 meter bad met een lage (1 meter) en een hoge (3 meter) springplank;
- familieglijbaan;
- luie trap (dit is een trap waarmee zwemmers gemakkelijk in en uit het water kunnen komen).
Daarnaast beschikt het zwembad over diverse faciliteiten zoals verwarmde douches met muntsysteem €  0,20, een kiosk, een speelweide met voorzieningen voor onder andere voetbal, tafeltennis, volleybal, basketbal enzovoort.


 • Baantjeszwemmen
  Zwemmen is bij uitstek geschikt om spieren te trainen, die normaal weinig worden gebruikt. Om ongestoord aan de conditie te kunnen werken zijn er speciale uurtjes om "baantjes te trekken". Dit is mogelijk van 10.00-11.00 uur op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Het spelmateriaal is dan uit het water gehaald en de duikplanken zijn gesloten. U kunt dan rustig en ongestoord uw baantjes trekken.

   

  Zwemles Diploma A/B/C
  Aanmelden voor zwemlessen 
  Door het aanmeldingsformulier voor zwemlessen in zwembad de Dobbe te downloaden en in te vullen kunt u zich aanmelden voor de zwemlessen. Het ingevulde formulier kunt u sturen naar zwembad De Dobbe, Elsweg 4, 8391 KB Noordwolde.        

  Waterkwaliteit
  De gemeente Weststellingwerf heeft de hygiëne en de veiligheid van de zwembaden hoog in het vaandel staan. Het kristalheldere zwemwater, dat wordt verwarmd tot 22 graden, wordt maandelijks gecontroleerd door een laboratorium.Het badpersoneel controleert de waterkwaliteit driemaal per dag. Dankzij de technische installatie van het bad kan ruimschoots worden voldaan  aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen van het water.

  In dit kader is met ingang van het seizoen 2003  een zoutelectrolyse-installatie in gebruik genomen. De voordelen hiervan zijn, dat een nog betere waterkwaliteit dan voorheen kan worden gegarandeerd, er minder hinder wordt veroorzaakt door chloorlucht en oog- en slijmvliesirritatie wordt voorkomen. Ook zullen personen met buisjes in de oren minder problemen ondervinden en zullen carapatiënten zich duidelijk beter voelen. Daarnaast zijn er minder arbeidsrisico's in de machinekamer en behoeft geen transport en overslag van gevaarlijke stoffen meer plaats te vinden.

  Meer informatie? 
  Dan kunt u contact opnemen met het zwembad De Dobbe, Elsweg 4, 8391 KB  Noordwolde  (telefoonnummer: 0561- 432002/613898).  

  Bron: Gemeente Weststellingwerf

  donderdag 29 maart 2012 13:00

  Oosterstreek

  Geschreven door

  Oosterstreek was van oudsher onderdeel van het dorp Noordwolde, maar werd in 1988 een apart dorp. Met zijn 527 inwoners zijn er slechts 6 dorpen in Weststellingwerf die groter zijn.

  donderdag 29 maart 2012 12:56

  Scherpenzeel

  Geschreven door

  Wellicht de meest bekende Weststellingwerver ter wereld is Peter Stuyvesant, de oprichter van New Amsterdam, wat later New York werd toen hij New Amsterdam aan de Engelsen verkocht. Er wordt soms gezegd dat hij in het Weststellingwerfse Peperga geboren en getogen zou zijn, maar Scherpenzeel weet het zeker: “Peter Stuyvesant is geboren en getogen in Scherpenzeel! Hij is geboren in het pastoriehuisje achter de kerk.” Ter ere van deze befaamde Weststellingwerver is op de kruising nabij Spanga "De naald" geplaatst. Dit is het smalle hoge monument met het zeilschip er bovenop.

  Ook Idols finaliste Dewi Pechler woonde ten tijde van de opnames voor Idols in Scherpenzeel.

  Scherpenzeel telt 439 inwoners en is de grootste van de 6 dorpen in de Grote Veenpolder. Hier vind men ook 1 van de 3 vvv/tip’s van Weststellingerf (de andere 2 vindt men in Wolvega en Noordwolde) alsook een warme bakker, supermarkt, restaurant en Winkel van Sinkel incl. postagentschap.

  Hier vindt men ook een Nederlands Hervormde Kerk met een prachtige spitse toren en gebrandschilderde ramen van de bekende Friese glaskunstenaar Ype Staak.

  Scherpenzeel is rustig en landelijk gelegen en op slechts 12 km afstand van Wolvega waar elk mogelijke service voor handen is.

  Nederland kent nog een Scherpenzeel. Dit is echter een grotere stad welke tussen Leusden en Veenendaal gelegen is.

  Fotografie: Sanjay Debnath
  Muziek: http://incompetech.com/  


  Terug naar dorpen

  Pagina 1 van 3

  Meest populair

  • Woning van de Week!
  • Noordwolde is een nieuw reclamebureau rijker.
  • MTB tocht Oosterstreek een succes!
  • SV Olyphia organiseerde voor de eerste keer een Mountainbike Toertocht
  • Evert Jubbega na 35 jaar niet meer langs de lijn.